Chemical constituents from the fruits ofTrichosanthes kirilowii

Xue-Mei Fan, Gang Chen, Yi Sha, Xuan Lu, Ming-Xi Shen, Hong-Mei Ma, Yue-Hu Pei
  • Journal of Asian Natural Products Research, June 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.672410

In partnership with: