Three new cycloartane glycosides fromNervilia fordii

Liu-Bin Wei, Jin-Man Chen, Wen-Cai Ye, Xin-Sheng Yao, Guang-Xiong Zhou
  • Journal of Asian Natural Products Research, June 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.670223

In partnership with: