Two new sesquiterpene lactones from the supercritical fluid extract ofCentipeda minima

Peng Wu, Xiao-Guang Li, Ning Liang, Guo-Cai Wang, Wen-Cai Ye, Guang-Xiong Zhou, Yao-Lan Li
  • Journal of Asian Natural Products Research, June 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.670222

In partnership with: