Phenolic compounds fromNicotiana tabacumand their biological activities

Yong-Kuan Chen, Xue-Sen Li, Guang-Yu Yang, Zhang-Yu Chen, Qiu-Fen Hu, Ming-Ming Miao
  • Journal of Asian Natural Products Research, May 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.669578

In partnership with: