The synthesis of pennogenin 3-O-β-d-glucopyranosyl-(1 → 3)-[α-l-rhamnopyranosyl-(1 → 2)]-β-d-glucopyranoside

Xin-Feng Luo, Fan Lei, Yi He, Shu-Chen Pei, Li Hai, Shan Qian, Yong Wu
  • Journal of Asian Natural Products Research, April 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.653348

In partnership with: