Two new triterpenoid saponins from the leaves ofIlex kudingcha

Wen-Jian Zuo, Hao-Fu Dai, Yan-Bo Zeng, Hui Wang, Hui-Qin Chen, Jin-Hui Wang
  • Journal of Asian Natural Products Research, April 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.653347

In partnership with: