Activation of ERK1/2-CREB pathway during potentiating synaptic transmission of ( − )clausenamide in rat dentate gyrus

Jin-Feng Hu, Fei Niu, Na Ning, Wen-Zhen Duan, Shi-Feng Chu, Wei Xue, Yu-He Yuan, Nai-Hong Chen, Jun-Tian Zhang
  • Journal of Asian Natural Products Research, March 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.650885

In partnership with: