Sesquiterpenes fromDysoxylum oliganthumandDysoxylum excelsum

Hong-Bing Liu, Chuan-Rui Zhang, Shi-Hui Dong, Sheng-Ping Yang, Qi Sun, Mei-Yu Geng, Jian-Min Yue
  • Journal of Asian Natural Products Research, March 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.645810

In partnership with: