Chemical constituents of the whole plant ofElsholtzia rugulosa

Bo Liu, An-Jun Deng, Jin-Qian Yu, Ai-Lin Liu, Guan-Hua Du, Hai-Lin Qin
  • Journal of Asian Natural Products Research, February 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.644714

In partnership with: