Three new compounds fromDictamnus dasycarpus

Li-Na Guo, Yue-Hu Pei, Gang Chen, Xuan Lu, Hao Xu, Ji-Cheng Liu
  • Journal of Asian Natural Products Research, March 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.641537

In partnership with: