Two new flavonoid glycosides fromSemen Ziziphi Spinosae

Lin Zhang, Zhi-Lin Xu, Chun-Fu Wu, Jing-Yu Yang, Yoshihiro Kano, Dan Yuan
  • Journal of Asian Natural Products Research, February 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.637491

In partnership with: