A new inositol derivative fromPrenanthes macrophylla

Yong-Hong Zhang, Yong-Sheng Chen, Xiao-Yan Lin, Shi-Wu Chen, Peng Li, Lin-Jing Zhong
  • Journal of Asian Natural Products Research, February 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.635142

In partnership with: