New guaianolides fromArtemisia anomala

Ze-Hua Hu, Peng Zhang, De-Bin Huang, Ji-Zhou Wu
  • Journal of Asian Natural Products Research, February 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.634802

In partnership with: