Two new compounds from the fruits ofTrichosanthes kirilowiiMaxim

Lian Lian, Xue-Mei Fan, Gang Chen, Wen Li, Xuan Lu, Hong-Mei Ma, Ming-Xi Shen, Yue-Hu Pei
  • Journal of Asian Natural Products Research, January 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.631913

In partnership with: