Inhibition of tumor-induced angiogenesis and its mechanism by ardipusilloside I purified fromArdisia pusilla

Rong Wang, Yi Gu, Wei-Dong Zhang, Xiao-Nan Yan, Liang Jin, Xiao-Juan Wang
  • Journal of Asian Natural Products Research, January 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.631182

In partnership with: