New ursane-type triterpene with NO production suppressing activity fromNauclea officinalis

Jia-Yi Tao, Sheng-Jun Dai, Feng Zhao, Jun-Feng Liu, Wei-Shuo Fang, Ke Liu
  • Journal of Asian Natural Products Research, February 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.628839

In partnership with: