Steroidal alkaloids from the bulbs ofFritillaria unibracteata

Qing-Jian Zhang, Zhong-Fei Zheng, De-Quan Yu
  • Journal of Asian Natural Products Research, December 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.619980

In partnership with: