Three new steroidal saponins fromFritillaria pallidiflora

Shuo Shen, Chao-Jun Chen, Ren Bu, Lu Ga, Guo-Yu Li, Yong Tan, Xian Li, Jin-Hui Wang
  • Journal of Asian Natural Products Research, October 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.619979

In partnership with: