Iridoids from the roots ofValeriana jatamansi

Jing Xu, Ping Guo, Ling-Zhi Fang, Yu-Shan Li, Yuan-Qiang Guo
  • Journal of Asian Natural Products Research, January 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.618804

In partnership with: