Selaginellin M, a new selaginellin derivative fromSelaginella pulvinata

Kang-Ping Xu, Hui Zou, Guo-Ru Liu, Hong-Ping Long, Jing Li, Fu-Shuang Li, Zhen-Xin Zou, Jun-Wei Kuang, Xin Xie, Gui-Shan Tan
  • Journal of Asian Natural Products Research, October 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.617304

In partnership with: