Anthraquinones from the roots ofKnoxia valerianoides

  • Feng Zhao, Su-Juan Wang, Sheng Lin, Cheng-Gen Zhu, Shao-Peng Yuan, Xiao-Yu Ding, Zheng-Gang Yue, Yang Yu, Bo Liu, Xiu-Li Wu, Qi Hou, Jian-Gong Shi
  • Journal of Asian Natural Products Research, October 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.606813

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10286020.2011.606813