Gambogenic acid inhibits proliferation of A549 cells through apoptosis inducing through up-regulation of the p38 MAPK cascade

Hui Cheng, Jing-Jing Su, Jian-Ya Peng, Mei Wang, Xun-Cui Wang, Feng-Gen Yan, Xiao-Shan Wang, Qing-Lin Li
  • Journal of Asian Natural Products Research, October 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.605062

In partnership with: