Two new furan derivatives from bee-collected rape pollen

Juan-Li Guo, Ya-Nan Yang, Jun He, Zhi-Wu Zhang, Pei-Cheng Zhang
  • Journal of Asian Natural Products Research, October 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.600693

In partnership with: