Brachystemols A–C, three new furan derivatives fromBrachystemma calycinum

Jun Zhao, Lin-Hong Zeng, Xi Li, Xiao-Ping Dong, Yong-Ming Yan, Yong-Xian Cheng
  • Journal of Asian Natural Products Research, October 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.600250

In partnership with: