Identification of the metabolites of baicalein in human plasma

Xiao-Yu Guo, Lin Yang, Ying Chen, Qi-Fang Wang, Qi-Shi Sun, Yi-Xin Che, Qing-Ming Che
  • Journal of Asian Natural Products Research, September 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.599321

In partnership with: