Salvianolic acid A protects against vascular endothelial dysfunction in high-fat diet fed and streptozotocin-induced diabetic rats

Xiu-Ying Yang, Gui-Fen Qiang, Li Zhang, Xiao-Ming Zhu, Shou-Bao Wang, Lan Sun, Hai-Guang Yang, Guan-Hua Du
  • Journal of Asian Natural Products Research, October 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.598457

In partnership with: