Novel microbial transformation of resibufogenin byFusarium solani

Xiu-Lan Xin, Dong-hai Su, Deng Sa, Yan Tian, Bao-Jing Zhang, Xiao-Chi Ma, Lei An, Shan-Shan Huang, Ji-Hong Yao, Xun Cui
  • Journal of Asian Natural Products Research, September 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.597385

In partnership with: