Chemical constituents ofEquisetum debile

Jun-Ming Tan, Yi-Hua Qiu, Xin-Qi Tan, Chang-Heng Tan, Kai Xiao
  • Journal of Asian Natural Products Research, September 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.596829

In partnership with: