A new diterpenoid fromRhizophora apiculata

Ming-Zhe Gao, Xiao-Yan Yuan, Meng-Chun Cheng, Hong-Bin Xiao, Shi-Xiang Bao
  • Journal of Asian Natural Products Research, August 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.589838

In partnership with: