Antiviral dicaffeoyl derivatives fromElephantopus scaber

Hua-Wei Geng, Xiao-Li Zhang, Guo-Cai Wang, Xin-Xin Yang, Xia Wu, Yi-Fei Wang, Wen-Cai Ye, Yao-Lan Li
  • Journal of Asian Natural Products Research, July 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.584310

In partnership with: