Two new sesquiterpene lactone glycosides fromArtemisia frigidaWilld.

Qing-Hu Wang, Yi Sha, Wu-Li-Ji Ao, Xiu-Lan Wang, Xiao-Hua Bao, Wen Li, Jin-Hui Wang
  • Journal of Asian Natural Products Research, July 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.584309

In partnership with: