Two new C-glycosylflavones fromBoea hygrometrica

Wei-Sheng Feng, Yuan-Jing Li, Xiao-Ke Zheng, Yan-Zhi Wang, Fang-Yi Su, Yuan-Yuan Pei
  • Journal of Asian Natural Products Research, July 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.579903

In partnership with: