Naphthoquinones from the root barks ofJuglans cathayensisDode

Heng-Yi Yu, Xue Li, Fan-Yu Meng, Hui-Fang Pi, Peng Zhang, Han-Li Ruan
  • Journal of Asian Natural Products Research, July 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.575365

In partnership with: