Phenolic compounds fromEurycorymbus cavaleriei

Yi He, Li Zhang, Ming Zhao, Sam-Hip Tsai, Yu-Ying Zong, Chun-Tao Che
  • Journal of Asian Natural Products Research, June 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.575068

In partnership with: