A new drimane sesquiterpenoid glycoside from the seeds ofAntiaris toxicaria

Wen-Hua Dong, Wen-Li Mei, You-Xing Zhao, Yan-Bo Zeng, Hui Wang, Hao-Fu Dai
  • Journal of Asian Natural Products Research, June 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.573479

In partnership with: