Lignans fromSchisandra lancifolia

Jing-Jiao Xue, Jing-Li Cao, Guang-Yu Yang, Jian-Xin Pu, Han-Dong Sun, Qiu-Fen Hu, Wei-Lie Xiao
  • Journal of Asian Natural Products Research, June 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.570949

In partnership with: