A new ursane-type triterpenoid fromSchefflera heptaphylla(L.) Frodin

Chun Wu, Lei Wang, Xin-Xin Yang, Ying-Hui Duan, Yi Dai, Ren-Wang Jiang, Wen-Cai Ye, Yao-Lan Li
  • Journal of Asian Natural Products Research, May 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.566562

In partnership with: