A novel phenolic compound fromPinus yunnanensis

Ting Lei, Yan Li, Dong-Mei Li, Guang-Ming Liu, Ji-Kai Liu, Fei Wang
  • Journal of Asian Natural Products Research, May 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.565747

In partnership with: