Two new selaginellin derivatives fromSelaginella tamariscina(Beauv.) Spring

Kang-Ping Xu, Hui Zou, Fu-Shuang Li, Hong-Lin Xiang, Zhen-Xing Zou, Hong-Pin Long, Jing Li, Yi-Jie Luo, Yuan-Jian Li, Gui-Shan Tan
  • Journal of Asian Natural Products Research, April 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.558840

In partnership with: