Synthesis and cytotoxic evaluation ofN-(4-methoxy-1H-benzo[d]imidazol-7-yl)-arylsulfonamide andN-aryl-(4-methoxy-1H-benzo[d]imidazol)-7-sulfonamide analogs of combretastatin A-4

Jie Zhou, Yi Zhang, Yi-Wen Cui, Zhan-Mei Li, Hong-Rui Song, Jin-Hua Dong, Xiao-Guang Chen, Bai-Ling Xu
  • Journal of Asian Natural Products Research, April 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.556091

In partnership with: