Flavans from the leaf ofIlex centrochinensis

Lu-Jun Li, Yue Zhang, Peng Zhang, Hui-Fang Pi, Han-Li Ruan, Ji-Zhou Wu
  • Journal of Asian Natural Products Research, April 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.552432

In partnership with: