A new rearranged abietane diterpenoid fromClerodendrum kaichianumHsu

Ming-Feng Xu, Lian-Qing Shen, Kui-Wu Wang, Qi-Zhen Du, Nan Wang
  • Journal of Asian Natural Products Research, March 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2010.550882

In partnership with: