Pharmacokinetics, tissue distribution, and excretion of buagafuran in rats

Jin-Ping Hu, Wen-Jie Wang, Hui Chen, Ya-Wei Li, Jiang-Hong Fan, Yan Li
  • Journal of Asian Natural Products Research, March 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2010.550881

In partnership with: