Two new triterpenoids from the resin ofBoswellia carterii

Feng Wang, Zhan-Lin Li, Hong-Hua Cui, Hui-Ming Hua, Yong-Kui Jing, Sheng-Wang Liang
  • Journal of Asian Natural Products Research, March 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2010.548808

In partnership with: