Biotransformation of oleanolic acid byAlternaria longipesandPenicillium adametzi

Dai-Lin Liu, Ying Liu, Feng Qiu, Ying Gao, Jing-Ze Zhang
  • Journal of Asian Natural Products Research, February 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2010.547028

In partnership with: