Pharmacokinetic properties of albiflorin and paeoniflorin after oral administration of pure compound, RadixPaeoniae albaextract and Danggui-Shaoyao-San extract to rats

Ying-Fei Li, Meng Wang, Xiao-Ying Wang, He-Shui Yu, Li-Ping Kang, Bai-Ping Ma, Jin-Xiu Ruan, Zhen-Qing Zhang
  • Journal of Asian Natural Products Research, February 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2010.546353

In partnership with: