Three new flavonoid glycosides fromPinus tabulaeformisCarr

Wei-Sheng Feng, Chun-Lei Zhang, Xiao-Ke Zheng, Hong-Wei Li, Xin Chen
  • Journal of Asian Natural Products Research, January 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2010.543899

In partnership with: