Selaginellins I and J, two new alkynyl phenols, fromSelaginella tamariscina(Beauv.) Spring

Kang-Ping Xu, Hui Zou, Qiang Tan, Fu-Shuang Li, Jian-Feng Liu, Hong-Lin Xiang, Zhen-Xing Zou, Hong-Pin Long, Yuan-Jian Li, Gui-Shan Tan
  • Journal of Asian Natural Products Research, February 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2010.536535
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: