Ginsenoside-Rg1 mediates microenvironment-dependent endothelial differentiation of human mesenchymal stem cellsin vitro

Wei He, Wei-Kang Wu, Yi-Ling Wu, Xu-Hui Yang, Qiu-Xiong Lin, Wei-Hua Yu
  • Journal of Asian Natural Products Research, January 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2010.535519

In partnership with: