Upper limb kinematical analysis of an elite weight lifter in the squat snatch

Gang Tang, Liwei Qian, Dongmei Wang, Gaofeng Wei, Daofang Chang, Chengtao Wang, Weijian Mi
  • Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering, July 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10255842.2012.688104

In partnership with: